Phật Pháp Cho Trẻ Em

Phật Pháp Cho Trẻ Em
DHARMA FOR CHILDREN ________________________ Authors - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson Illustrations - Minh họa: Yanfeng Liu Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao DIỆU PHƯƠNG XUẤT BẢN 2011

_____________________________________________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1) BUDDHISM – Key Stage ONE
PHẬT HỌC CẤP I
SÁCH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NƯỚC ANH
Buddhist Education Foundation (UK) 2000
Nguyên tác: Jing Yin và Ken Hudson
Minh họa: Yanfeng Liu
2) BUDDHISM – Key Stage TWO
PHẬT HỌC CẤP II
SÁCH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NƯỚC ANH
Buddhist Education Foundation (UK) 2002
Nguyên tác: Jing Yin và W. Y. Ho
Minh họa: Yanfeng Liu
_____________________________________________________
Contents
Mục Lục
Introduction - Lời giới thiệu
1) The Buddha - Đức Phật……………………………………………1
2) The Dharma - Pháp……………………………………………….19
* Do not do bad
(Đừng làm điều xấu xa)………………………...........................21
* Do good
(Hãy làm điều tốt lành)……………………………….................24
* Keep your mind clean
(Giữ cho tâm hồn trong sạch)……….......................................27
3) The Sangha - Tăng Đoàn………………………………………...30
4) The Triple Gem - Tam Bảo……………………………………….35
5) Symbols in Buddhism - Vật tượng trưng trong Đạo Phật……..36
6) Buddhist Stories - Chuyện Phật Giáo…………………………...39
* Wild Deer Park
(Công viên nai hoang)……………………………………………40
* The Moon is Looking at You
(Mặt Trăng đang nhìn em)……………………………………….42
* The Buddha and Rahula
(Đức Phật và La Hầu La)………………………………………...44
* The Young Deer that Played Dead
(Nai con giả bộ chết)……………………………………………..46
* The Buddha Threading the Needle
(Đức Phật xâu kim)……………………………………………….48
* The Crippled Man & the Blind Man
(Người què chân và người mù mắt)……………………………50
* The Fishmonger’s
(Cửa hàng bán cá)………………………………………………..52
* The Fox and the Otters
(Con Cáo và các con Rái Cá)…………………………………..54
* Snake’s Head and Tail
(Đầu và Đuôi rắn)…………………..........................................56
* The Cleaning Woman
(Người đàn bà dọn vệ sinh)………….....................................58
_____________________________________________________
Introduction
We know that as a child, the Buddha was troubled by some of
the same thoughts as children have today. Children wonder why
they get sick. They wonder why their grandfather died. They
wonder why some people are poor, while others are rich. They
wonder why their wishes do not come true. Children also wonder
at the beauty and happiness of life.
Because the Buddha knew what was in the hearts of children
and mankind, he showed us how to live a happy and peaceful life.
Buddhism is not about learning strange beliefs from faraway lands.
It is about looking at and thinking about our own lives. It shows us
how to understand ourselves and how to cope with our problems.
Buddhism is not based on superstition. It teaches us to rely on our
own efforts if we want to better ourselves. The Buddha taught
tolerance of other faiths and compassion to all living creatures.
Lời giới thiệu
Chúng ta biết rằng khi còn trẻ, Đức Phật đã có một số thắc
mắc giống như các trẻ em suy nghĩ ngày nay. Trẻ em tự hỏi tại
sao các em lại bị đau bệnh. Các em tự hỏi tại sao ông của các em
lại chết. Các em thắc mắc tại sao một số người thời nghèo khổ,
trong khi một số khác thời giàu có. Các em thắc mắc tại sao
những mong ước của các em không được thể hiện. Trẻ em cũng
thắc mắc về cái đẹp đẽ và cái hạnh phúc của cuộc đời.
Bởi vì Đức Phật biết rõ những gì trong tâm hồn của trẻ em và
nhân loại, ngài chỉ dạy cho chúng ta làm cách nào để sống một
cuộc đời hạnh phúc và bình an. Đạo Phật không phải là việc học
hỏi những niềm tin kỳ lạ từ những vùng đất xa xôi. Đạo Phật xem
xét tới và suy nghĩ về chính cuộc đời của chúng ta. Dạy cho chúng
ta làm cách nào để hiểu về chính chúng ta và làm thế nào để đối
phó với những vấn đề của chúng ta. Đạo Phật không đặt nền tảng
vào sự mê tín. Đạo Phật dạy chúng ta phải dựa vào những nỗ lực
của chính mình nếu chúng ta muốn tự tiến bộ hơn. Đức Phật
dạy nên khoan dung đối với các tín ngưỡng khác và có tình
thương với tất cả mọi sinh vật.
DHARMA FOR CHILDREN
- 1 -
_____________________________________________________
* 1 *
THE BUDDHA
ĐỨC PHẬT
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 2 -
THE BUDDHA:
He is the founder of Buddhism.
He found the Truth.
He is the most honoured person in Buddhism.
He represents wisdom.
He taught us how to find happiness through wisdom and love.
BUDDHISM:
Buddhism is the teachings of the Buddha.
He was a wise teacher.
His teachings help people to live wisely and happily.
Today, more than 500 million people in the world follow his
teachings.
In this unit, we are going to tell you the story of the Buddha.
ĐỨC PHẬT:
Ngài là người sáng lập ra Đạo Phật.
Ngài khám phá ra Chân lý.
Ngài là người được tôn kính nhất trong Đạo Phật.
Ngài tượng trưng cho trí tuệ.
Ngài dạy chúng ta làm cách nào để tìm được hạnh phúc bằng
trí tuệ và tình thương yêu.
ĐẠO PHẬT:
Đạo Phật là những lời dạy của Đức Phật.
Ngài là một ông thầy thông thái.
Những lời dạy của ngài giúp cho mọi người sống một cách khôn
ngoan và hạnh phúc.
Ngày nay, có hơn 500 triệu người trên thế giới theo những lời dạy
của ngài.
Trong phần này, chúng tôi sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về
Đức Phật.
DHARMA FOR CHILDREN
- 3 -
_____________________________________________________
About 2,600 years ago, there lived a great king named
Suddhodana. He had a pretty wife called Maya. They lived at the
bottom of the Himalayan Mountains in northern India.
Vào khoảng 2.600 năm trước đây, có một ông vua vĩ đại tên là
Vương Ðầu Ðà Nà (Suddhodana). Ông có một người vợ đẹp tên là
Ma Da (Maya). Họ sống tại chân Núi Tuyết (Himalayan) ở phía
Bắc nước Ấn Độ.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 4 -
One night, Queen Maya had a wonderful dream. She saw a
huge white elephant come into her room. It was holding a lotus
flower. The elephant blew its trunk as it was walking round her bed
three times.
Một đêm, hoàng hậu Ma Da có một giấc mơ tuyệt vời. Bà nhìn
thấy một con voi trắng to lớn đi vào trong phòng của bà. Con voi
mang theo một bông hoa sen. Voi tung vòi của nó khi nó đi quanh
giường của bà ba lần.
DHARMA FOR CHILDREN
- 5 -
_____________________________________________________
In the morning, the king asked his wise men about the queen’s
dream. They said, “Oh King! A great son will be born to Queen
Maya.” The king and queen were very happy with this news.
Vào buổi sáng, ông vua hỏi các nhà thông thái của ông về giấc
mơ của hoàng hậu. Họ nói, “Thưa Đức Vua! Hoàng hậu Ma Da sẽ
sinh ra một người con trai vĩ đại.” Ông vua và hoàng hậu rất sung
sướng với tin này.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 6 -
Queen Maya gave birth to Prince Siddhartha in a pretty royal
park. It was the full-moon day of May. All the trees were in flower.
The bees were humming around the fresh flowers. The birds were
singing sweetly. Everyone was happy because a prince had been
born.
Hoàng hậu Ma Da sinh ra hoàng tử Tất Đạt Đa (Siddhartha)
trong một công viên hoàng gia đẹp đẽ. Đó là ngày trăng tròn tháng
Năm. Tất cả cây cối nở hoa. Những con ong kêu vo ve quanh
những bông hoa tươi thắm. Những con chim hót du dương. Mọi
người đều vui mừng vì một hoàng tử vừa mới được sinh ra đời.
DHARMA FOR CHILDREN
- 7 -
_____________________________________________________
The prince was very kind. He never hurt anything, not even the
smallest animals.
Hoàng tử rất nhân từ. Chàng không bao giờ gây tổn thương
cho bất cứ thứ gì, ngay cả những con súc vật nhỏ bé nhất.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 8 -
One day, his cousin shot a swan. It fell to the ground and was
badly hurt. The prince felt sorry for it. He picked it up and looked
after it. He knew that all animals wanted to live. They did not want
to die.
Một hôm, người em họ của chàng bắn một con thiên nga. Chim
rơi xuống đất và bị thương nặng. Hoàng tử cảm thấy thương xót
cho chim. Chàng đỡ chim lên và săn sóc chim. Chàng biết rằng tất
cả mọi thú vật đều muốn sống. Chúng không muốn chết.
DHARMA FOR CHILDREN
- 9 -
_____________________________________________________
In the palace, the prince had many teachers. He was a very
good student. His father wished that one day he would become a
great king.
Trong cung điện, hoàng tử có nhiều thầy dạy. Chàng là một
học trò rất giỏi. Cha của chàng mong ước rằng môt ngày nào đó
chàng sẽ trở thành một ông vua vĩ đại.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 10 -
The prince grew up to be a strong, handsome, young man. He
married a beautiful girl. They lived happily together.
Hoàng tử lớn lên và trở thành một thanh niên trẻ trung, đẹp trai,
mạnh khoẻ. Chàng cưới một cô gái xinh đẹp. Họ sống hạnh phúc
cùng với nhau.
DHARMA FOR CHILDREN
- 11 -
_____________________________________________________
One day, when the prince visited a village, he saw four people:
one sick, one old, one dead and a holy man. The first three made
him very sad. The holy man made him think about what it meant to
be happy.
Một ngày, khi hoàng tử đi thăm viếng một ngôi làng, chàng
trông thấy bốn người: một người bệnh hoạn, một người già cả,
một người chết và một tu sĩ. Ba người đầu tiên khiến cho chàng
rất buồn rầu. Vị tu sĩ khiến cho chàng suy nghĩ về cách làm sao để
được hạnh phúc.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 12 -
At the age of twenty-nine, the prince gave up his palace life. He
left his family to find a way to make everyone happy.
Vào tuổi hai mươi chín, hoàng tử đã từ bỏ cuộc sống trong
cung điện. Chàng rời gia đình của chàng để mưu tìm một con
đường làm sao cho mọi người được hạnh phúc.
DHARMA FOR CHILDREN
- 13 -
_____________________________________________________
For the next six years, he went from place to place. He learnt
from many wise teachers. He had a lot of hardship, but he did not
give up. He kept looking for a way to get rid of sadness in the
world. He became wiser day by day.
Trong sáu năm kế tiếp sau đó, chàng đi từ nơi này đến nơi
khác. Chàng học hỏi với nhiều vị thầy thông thái. Chàng đã gặp
nhiều khó khăn, nhưng chàng đã không bỏ cuộc. Chàng tiếp tục
tìm kiếm một con đường để thoát khỏi sự đau buồn trong trần thế.
Càng ngày chàng càng trở nên thông thái hơn.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 14 -
At last, he sat under a huge Bodhi Tree. He meditated over and
over on these questions, “Why do people suffer? How can I help
them to be happy?”
Cuối cùng, chàng ngồi dưới một Cây Bồ Đề to lớn. Chàng thiền
định liên tục về những câu hỏi sau, “Tại sao con người lại khổ
đau? Làm sao mình có thể giúp cho họ được sung sướng?”
DHARMA FOR CHILDREN
- 15 -
_____________________________________________________
At the age of thirty-five, he found a way for people to end their
pain and sadness. From then on, he was called the Buddha.
Khi tới tuổi ba mươi lăm, chàng đã tìm ra được một con đường
giúp cho mọi người chấm dứt nỗi đớn đau và sầu muộn của họ.
Kể từ lúc đó, chàng được gọi là Đức Phật.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 16 -
The Buddha first told his ideas to five monks, “There are
problems in all our lives. These problems come from being selfish.
If we get rid of being selfish, we could be wise and happy.”
Đức Phật đầu tiên truyền dạy những tư tưởng của ngài cho
năm tu sĩ, “Có những vấn đề trong tất cả đời sống của chúng ta.
Những vấn đề này nảy sinh từ sự ích kỷ. Nếu chúng ta từ bỏ ích
kỷ, chúng ta sẽ có thể khôn ngoan và sung sướng.”
DHARMA FOR CHILDREN
- 17 -
_____________________________________________________
For the next forty-five years, many people, rich and poor, young
and old, came to listen to the Buddha’s teachings, “We should
always think about what we do. If we do good, good things will
happen to us. If we do bad, bad things will happen to us.”
Trong bốn mươi lăm năm tiếp theo sau đó, nhiều người, giàu
và nghèo, trẻ và già, đến để nghe những lời dạy của Đức Phật.
“Chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới những cái mà chúng ta làm. Nếu
chúng ta làm điều tốt, những cái tốt lành sẽ đến với chúng ta. Nếu
chúng ta làm điều xấu, những cái xấu xa sẽ đến với chúng ta”.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 18 -
At the age of eighty, the Buddha passed away. According to
custom, his body was placed on a pyre and burned.
Since then, his teachings of compassion and wisdom have
been passed on from generation to generation, from country to
country, and from heart to heart, right down to the present day.
Vào lúc tám mươi tuổi, Đức Phật qua đời. Theo tục lệ, thân xác
ngài được đặt trên một giàn hỏa và thiêu đốt.
Kể từ khi đó, những lời dạy của ngài về lòng từ bi và trí tuệ đã
được truyền lại từ thế hệ này tới thế hệ khác, từ quốc gia này tới
quốc gia khác và từ tâm người này tới tâm người khác, cho tới tận
ngày nay.
DHARMA FOR CHILDREN
- 19 -
_____________________________________________________
* 2 *
THE DHARMA
PHÁP
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 20 -
THE DHARMA:
It is the teachings of the Buddha.
It shows the Truth.
It helps us to gain happiness.
It teaches us how to live wisely and happily.
It tells us how to face and solve problems.
When we follow the Dharma, it brings much happiness and peace.
The main teachings of the Buddha are:
- Do Not Do Bad.
- Do Good.
- Keep Your Mind Clean.
PHÁP:
Pháp là những lời dạy của Đức Phật.
Pháp nêu ra Chân Lý.
Pháp giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc.
Pháp dạy chúng ta biết làm thế nào để sống một cách trí tuệ và
sung sướng.
Pháp nói cho chúng ta biết làm cách nào để đối phó và giải quyết
các vấn đề.
Khi chúng ta thực hành theo Pháp, Pháp mang lại nhiều hạnh
phúc và an lạc.
Những lời dạy chính yếu của Đức Phật là:
- Đừng Làm Điều Xấu Xa
- Hãy Làm Điều Tốt Lành
- Giữ Cho Tâm Hồn Trong Sạch.
DHARMA FOR CHILDREN
- 21 -
_____________________________________________________
DO NOT DO BAD
ĐỪNG LÀM ĐIỀU XẤU XA
(Look at the frogs. Let’s have some fun!
Hãy nhìn những con ếch. Chúng mình giỡn chơi đi!)
Killing animals and being cruel to them is bad.
Like us, animals do not want to get hurt.
We should not harm them; not even just for fun.
Giết hại súc vật và độc ác với chúng là điều xấu xa.
Giống như chúng ta, súc vật không muốn bị thương tích.
Chúng ta không nên làm hại chúng; ngay cả chỉ vì để đùa giỡn.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 22 -
Stealing is bad.
People who have their money or things stolen will be very sad.
Those who steal will be punished for it.
Trộm cắp là điều xấu xa.
Những người có tiền bạc và đồ vật bị trộm cắp sẽ rất buồn khổ.
Những ai trộm cắp sẽ phải bị trừng phạt vì việc làm đó.
DHARMA FOR CHILDREN
- 23 -
_____________________________________________________
(That was a great joke. I really fooled them!
Đó là một trò đùa giỡn thật vui. Mình quả thật đã lừa gạt được họ!)
Telling lies is bad.
Telling lies even for fun may get people into trouble.
We should always tell the truth.
Nói dối là điều xấu xa.
Nói dối dù chỉ để giỡn đùa cũng có thể khiến cho người ta gặp
phiền phức.
Chúng ta nên luôn luôn nói sự thật.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 24 -
DO GOOD
HÃY LÀM ĐIỀU TỐT LÀNH
We should respect our parents and teachers.
They are ready to help us and give us good advice.
They deserve our respect.
Chúng ta phải kính trọng cha mẹ và các thầy dạy của chúng ta.
Những người này sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta
những lời khuyên bảo tốt.
Những người này đáng được chúng ta kính trọng.
DHARMA FOR CHILDREN
- 25 -
_____________________________________________________
We should help one another.
Everyone needs help at times.
Helping each other will make everybody happy.
Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.
Mọi người đôi khi cần được giúp đỡ.
Giúp đỡ lẫn nhau sẽ làm cho mọi người vui sướng.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 26 -
We should make friends with good people.
They will help us to become better people.
It is best to keep away from people who do bad.
Chúng ta nên làm bạn với những người tốt.
Họ sẽ giúp chúng ta trở nên những người tốt lành hơn.
Hay nhất là tránh xa những người làm chuyện xấu.
DHARMA FOR CHILDREN
- 27 -
_____________________________________________________
KEEP YOUR MIND CLEAN
GIỮ CHO TÂM HỒN TRONG SẠCH
(If I can’t play, I will hide it so nobody can play. Nếu mình không
được chơi, mình sẽ giấu nó đi để không ai có thể chơi được nữa.)
Selfish thoughts make your mind unclean.
When people are selfish, they only think about themselves.
No one likes selfish people. We should not have selfish thoughts.
Những ý nghĩ ích kỷ làm cho tâm hồn bạn không trong sạch.
Khi con người ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến chính bản thân họ.
Không một ai ưa thích người ích kỷ.
Chúng ta không nên có những ý nghĩ ích kỷ.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 28 -
Don’t be greedy as it makes your mind unclean.
When a greedy boy eats too much, he gets ill and feels terrible.
In the same way, wanting too much of anything, such as toys
and games, is not good for us.
We should not have greedy thoughts.
Đừng tham lam vì nó làm cho tâm hồn bạn không trong sạch.
Khi một cậu bé tham lam ăn nhiều quá, cậu ta sẽ bị đau bệnh và
cảm thấy ghê sợ.
Giống y như vậy, muốn một thứ gì quá nhiều, như những đồ chơi
và những trò chơi, thời không tốt cho chúng ta.
Chúng ta không nên có những ý nghĩ tham lam.
DHARMA FOR CHILDREN
- 29 -
_____________________________________________________
(Take that! My football is not rubbish! I’m much better than you!
Hãy nhận cái này! Tao chơi bóng không phải là dở! Tao giỏi hơn
mày nhiều!)
(Now you two, is this the way to be friends? Shake hands and be
real friends to each other. Bây giờ hai con hãy làm bạn với nhau.
Hãy bắt tay nhau và thật sự kết bạn với nhau.)
Angry thoughts make your mind unclean.
When we lose our temper easily, we upset other people.
Then no one wants to be our friend and we will be sad.
So we should not have angry thoughts.
Những tư tưởng giận dữ làm cho tâm hồn em không trong sáng.
Khi chúng ta mất bình tĩnh một cách dễ dàng, chúng ta làm người
khác phiền muộn.
Rồi không ai muốn làm bạn với chúng ta và chúng ta sẽ buồn bã.
Vì thế chúng ta không nên có những ý tưởng giận dữ.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 30 -
* 3 *
THE SANGHA
TĂNG ĐOÀN
The Sangha is a group of monks or nuns. They practise the
Dharma. They hope that the Buddha’s teachings can help to make
people become happier and wiser.
They want everyone to live a good and happy life.
The Sangha represents purity.
It sets a good example for Buddhists to follow.
Tăng Đoàn là một nhóm các Tăng hay Ni. Họ thực hành Phật
Pháp. Họ hy vọng rằng những lời dạy của Đức Phật có thể giúp
cho con người trở nên hạnh phúc hơn và trí tuệ hơn.
Họ muốn mọi người sống một cuộc đời tốt lành và sung sướng.
Tăng Đoàn đại diện cho sự tinh khiết.
Tăng Đoàn nêu ra một gương tốt để cho các Phật Tử noi theo.
DHARMA FOR CHILDREN
- 31 -
_____________________________________________________
Monk is a male Buddhist who has left home to live and practise in
a monastery
Men can become monks. Monks usually get up at 5 o’clock in the
morning. They study the Buddha’s teachings after breakfast.
Sometimes, they teach Dharma to people in the afternoon.
In the evening, they meditate.
They keep their minds clean and have kind hearts.
Tăng là một nam tu sĩ Phật Giáo, người đã rời bỏ gia đình để sống
và tu hành trong một tu viện.
Đàn ông có thể trở thành những vị Tăng. Các Tăng thường thức
dậy lúc 5 giờ vào buổi sáng. Họ học hỏi những lời dạy của Đức
Phật sau bữa ăn sáng.
Đôi khi, họ dạy Pháp cho mọi người vào buổi chiều.
Vào buổi tối, họ thiền định.
Họ giữ cho tư tưởng của họ trong sạch và có từ tâm.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 32 -
Nun is a female Buddhist who has left home to live and practise in
a nunnery.
Women can become nuns. They also shave their heads.
They usually wear robes of brown, yellow or grey.
They live simple lives and work hard for the happiness of people.
They are wise and cheerful, just like the monks.
Ni là một nữ tu sĩ Phật Giáo, người đã rời bỏ gia đình để sống và
tu hành trong một ni viện.
Đàn bà có thể trở thành các Ni. Họ cũng cạo đầu họ.
Họ thường mặc áo choàng màu đà, màu vàng hoặc màu xám.
Họ sống cuộc đời đơn sơ và làm việc khó nhọc cho hạnh phúc của
mọi người.
Họ thời thông thái và vui tươi, giống như các Tăng.
DHARMA FOR CHILDREN
- 33 -
_____________________________________________________
(Daddy is doing meditation, it helps him to relax after a hard day’s
work. Bố đang thiền định, thiền giúp cho bố được thoải mái sau
một ngày làm việc vất vả.)
People who are not monks or nuns can also study the Buddha’s
teachings. They are called lay people.
They respect the Buddha, the Dharma and the Sangha.
They are friendly and peaceful to everybody.
Mọi người không phải là Tăng hay Ni cũng có thể học hỏi những
lời dạy của Đức Phật. Họ được gọi là các cư sĩ.
Họ kính trọng Đức Phật, Pháp và Tăng Đoàn.
Họ thân mật và hòa thuận với mọi người.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 34 -
(If you get angry with someone who upsets you, then you will
suffer even more yourself. Nếu quý vị giận giữ với người nào làm
mình buồn bực, như thế chính mình chỉ thêm buồn khổ mà thôi.)
When lay people have problems, they go to monks and nuns for
advice. To thank them for their good advice, lay people offer
monks and nuns food and clothing as a sign of respect.
They treat monks and nuns as special people.
Khi các cư sĩ gặp chuyện phiền phức, họ tìm đến các Tăng và các
Ni xin hỏi ý kiến. Để cảm tạ các tu sĩ về những lời khuyên quý
báu, các cư sĩ cúng dường cho Tăng và Ni thức ăn và quần áo
như là biểu hiện của sự kính trọng.
Họ đối xử với những Tăng và Ni như những người đặc biệt.
DHARMA FOR CHILDREN
- 35 -
_____________________________________________________
* 4 *
THE TRIPLE GEM
TAM BẢO
The Buddha, the Dharma and the Sangha are called the Triple
Gem. The Triple Gem is very special to Buddhists.
They pay respect to the Buddha, learn the Dharma,
and follow the advice of the Sangha.
By doing this, Buddhists believe they can become wise and happy.
The Buddha
is the first gem for Buddhists.
The Dharma
is the second gem for Buddhists
The Sangha
is the third gem for Buddhists.
Phật, Pháp và Tăng Đoàn được gọi là Tam Bảo (Ba ngôi báu).
Tam Bảo thời rất đặc biệt đối với các Phật Tử.
Họ bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật, học hỏi Pháp
và tuân theo lời khuyên bảo của Tăng Đoàn.
Khi làm điều này, các Phật Tử tin rằng họ có thể trở nên khôn
ngoan và sung sướng.
Đức Phật
là ngôi báu thứ nhất đối với các Phật Tử.
Pháp
là ngôi báu thứ hai đối với các Phật Tử.
Tăng Đoàn
là ngôi báu thứ ba đối với các Phật Tử.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 36 -
* 5 *
SYMBOLS IN BUDDHISM
VẬT TƯỢNG TRƯNG TRONG ĐẠO PHẬT
Lotus Flower
“The lotus has its roots in the mud, grows up through the deep
water, and rises to the surface. It blooms into perfect beauty and
purity in the sunlight.”
The lotus flower represents purity because it is not dirtied by the
filth of the mud in which it grows.
Those who follow the Buddha’s teachings aim to be like the lotus.
They hope to remain pure in a world of impure temptations
Hoa sen
“Cây sen có rễ trong bùn lầy, mọc vươn lên xuyên qua nước sâu,
và nhô lên trên mặt nước. Cây nở ra hoa phô một vẻ đẹp toàn hảo
và tinh khiết trong ánh sáng mặt trời.”
Hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết bởi vì nó không bị dơ bẩn
bởi cái hôi tanh của bùn lầy mà từ trong đó cây mọc ra.
Các người theo những lời dạy của Đức Phật muốn được giống
như cây sen.
Họ hy vọng giữ được tinh khiết trong một thế giới đầy những cám
dỗ không trong sạch.
DHARMA FOR CHILDREN
- 37 -
_____________________________________________________
Buddhist Flag
According to Buddhist records, as the Buddha sat under the Bodhi
Tree, six rays of light emitted from his body after his
Enlightenment.
Based on this, the Buddhist flag indicates that all the different
races in the world can live happily under the shield of the
Buddha’s wisdom. The sixth colour is the combination of blue,
yellow, red, white and orange.
Cờ Phật Giáo
Theo những sự ghi chép lại của Phật Giáo, khi Đức Phật ngồi
dưới cây Bồ Đề, có sáu luồng hào quang rực rỡ phát ra từ thân
ngài sau khi ngài Giác Ngộ.
Dựa vào sự kiện đó, cờ Phật Giáo muốn tỏ ra rằng tất cả các sắc
tộc khác nhau trên thế giới có thể sống hạnh phúc dưới sự che
chở của trí tuệ của Đức Phật. Màu thứ sáu là một sự hòa hợp của
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và màu cam.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 38 -
The Dharma Wheel
Once we start driving the car, the wheels of the car will keep
rolling until it reaches the destination.
Ever since the Buddha first started teaching Dharma, the Truth
has spread continuously and all over the world. This will continue
until all beings are freed from their suffering.
The Dharma Wheel is a symbol of the continuous spreading of the
Buddha’s teachings to help people live more happily.
Bánh Xe Pháp
Khi mà chúng ta bắt đầu lái xe, những cái bánh xe sẽ tiếp tục lăn
cho đến khi tới nơi đến.
Kể từ khi Đức Phật bắt đầu giảng Pháp, Chân Lý đã lần lượt loan
truyền ra và lan đi khắp thế giới. Việc đó sẽ tiếp tục mãi cho tới khi
tất cả mọi chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau của họ.
Bánh Xe Pháp là một biểu tượng của việc truyền bá liên tục
những lời dạy của Đức Phật để giúp cho con người được sống
sung sướng hơn.
DHARMA FOR CHILDREN
- 39 -
_____________________________________________________
* 6 *
BUDDHIST STORIES
CHUYỆN PHẬT GIÁO
Some of the Buddha’s teachings are very deep and difficult to
understand. So when the Buddha was alive, he often used stories
to help people to understand his teachings. The following ten
stories will help you understand better his teachings in this book.
Một số những lời giảng dạy của Đức Phật thời rất sâu sắc và khó
hiểu. Vì thế khi Đức Phật còn sống, ngài thường dùng những câu
chuyện để giúp mọi người hiểu được những lời giảng dạy của
ngài. Mười câu chuyện sau đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về
những lời giảng dạy của Ngài trong tập sách này.
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 40 -
Wild Deer Park
NO KILLING
A longtime ago, there was a beautiful forest. Many deer lived
there. One day, a king took his men there to hunt.
The king shot an arrow and hit a mother deer. She ran away in
pain. Later the king found her hiding in some bushes with her baby
deer. Even though she was bleeding and had tears in her eyes,
she still fed her baby with milk. She soon died.
The king felt very sorry. He picked up the baby deer and said to
it, “I will now care for you.” He then broke his bow in two. He said,
“I’ll never hunt again.” To remember that day, he named the forest
Wild Deer Park.
Like people, animals also have feelings. We should not kill
them for fun or sport. It is unkind and selfish.
Công viên Nai Hoang
KHÔNG SÁT SINH
Thời xa xưa, có một khu rừng đẹp đẽ. Nhiều con nai sống ở đó.
Một hôm, một ông vua dẫn những người hầu cận của ông đến nơi
đó để săn bắn.
Ông vua bắn một mũi tên và trúng một nai mẹ. Nai mẹ chạy đi
trong đau đớn. Sau đó, ông vua thấy nai mẹ trốn trong những bụi
cây với nai con. Mặc dù nai mẹ đang bị chảy máu và chảy nước
mắt, nhưng nai mẹ vẫn cho nai con bú sữa. Ngay sau đó nai mẹ
chết.
Ông vua cảm thấy rất ân hận. Ông bế nai con lên và nói với nó,
“Giờ đây ta sẽ chăm sóc cho con”. Rồi ông bẻ cái cung của mình
gãy làm hai. Ông nói, “Ta sẽ không bao giờ lại săn bắn nữa.” Để
ghi nhớ ngày đó, ông đặt tên cho khu rừng là Công Viên Nai
Hoang.
Giống như người, các súc vật cũng có những cảm giác.
Chúng ta không nên giết chúng vì chơi đùa hay vì thể thao.
Như thế là tàn nhẫn và ích kỷ.
DHARMA FOR CHILDREN
- 41 -
_____________________________________________________
(Oh! No! I’ve been hit! I must get back to see my baby.
Ối! Không! Mình bị bắn rồi! Mình phải quay lại để coi con nhỏ.)
(How could I have been so cruel?
Sao ta lại có thể tàn ác đến thế này?)
(I’ll look after you forever. Ta sẽ chăm sóc cho con mãi mãi.)
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 42 -
The Moon is looking at you
NO STEALING
Once there was a very poor family. They often went to their
neighbour’s garden to steal some vegetables. One night, the
father took along his little son into their neighbour’s garden to steal
some carrots. While the father was pulling out some carrots, his
little boy stood beside him. Suddenly, his son whispered, “Daddy,
someone is looking at us.” The father became afraid. He quickly
looked around but he could not see anyone. “Where? Who?” he
asked. The son pointed at the sky, “There, Daddy. It’s the moon.
The moon is looking at us.”
The father was shocked by what his son said. He thought that
nobody could see what he was doing at night. His son’s words
made him feel ashamed. He threw the carrots down and took his
son by the hand. They both walked back home in the moonlight.
After that he never stole anything again.
If we steal, people will know.
Mặt trăng đang nhìn em
KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP
Ngày xưa có một gia đình rất nghèo. Họ thường đi đến vườn
nhà hàng xóm để trộm một ít rau quả. Một buổi tối, ông bố dắt
theo đứa con trai nhỏ vào vườn nhà hàng xóm để ăn trộm một ít
cà rốt. Trong khi ông bố đang nhổ vài củ cà rốt lên, đứa con trai
nhỏ của ông đứng bên cạnh ông. Bỗng nhiên, đứa con trai của
ông nói thầm, “Bố ơi, có ai đang nhìn chúng mình.” Ông bố chợt
sợ hãi. Ông vội vã nhìn xung quanh nhưng ông không thấy một ai.
“Ở đâu? Ai vậy?” ông hỏi. Người con chỉ lên bầu trời, “Đó, Bố ơi.
Đó là mặt trăng. Mặt trăng đang nhìn chúng mình.”
Ông bố sửng sốt vì lời con mình nói. Ông nghĩ rằng không ai
có thể nhìn thấy những gì ông đang làm vào ban đêm. Những lời
nói của con trai ông làm ông cảm thấy hổ thẹn. Ông ném những
củ cả rốt xuống và nắm tay con mình. Họ cùng đi trở về nhà trong
ánh trăng. Sau đó ông không bao giờ lại trộm cắp thứ gì nữa.
Nếu chúng ta trộm cắp, người ta sẽ hay biết.
DHARMA FOR CHILDREN
- 43 -
_____________________________________________________
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 44 -
The Buddha and Rahula
NO LYING
Rahula, the only son of the Buddha, became a monk. He was
the youngest in the Sangha. All the monks loved and spoiled him.
Rahula did whatever he liked. Sometimes he told lies just for the
fun of it.
One day, the Buddha said to Rahula, “Please bring me a basin
of water. I want to wash my feet.” He washed his feet in the basin
of water and asked Rahula, “Would you drink this water?” “No, it’s
dirty!” Rahula replied.
Then the Buddha asked Rahula to throw the water away. The
Buddha told Rahula, “When water gets dirty, no one wants it. It is
the same for those who tell lies, no one cares for them anymore.”
Tears of shame come to Rahula’s eyes. He never told another lie.
We should always tell the truth.
Đức Phật và La Hầu La
KHÔNG NÓI DỐI
La Hầu La (Rahula), người con trai duy nhất của Đức Phật, đã
trở thành một tu sĩ. Chàng là người trẻ tuổi nhất ở trong Tăng
Đoàn. Tất cả các Tăng đều yêu thương và nuông chiều chàng. La
Hầu La đã làm bất cứ chuyện gì mà chàng thích. Đôi khi chàng
nói dối chỉ để rỡn chơi về chuyện đó.
Một hôm, Đức Phật nói với La Hầu La, “Làm ơn hãy mang cho
ta một chậu nước. Ta muốn rửa chân ta.” Ngài đã rửa xong chân
của ngài trong chậu nước và hỏi La Hầu La, “Con có muốn uống
nước này không?” “Thưa không, nước đã bị bẩn!” La Hầu La trả
lời.
Rồi Đức Phật bảo La Hầu La đổ nước đi. Đức Phật nói với La
Hầu La, “Khi nước đã bị bẩn, không ai muốn dùng nước đó. Cũng
tương tự như những người nói gian dối, không ai ưa thích chúng
nữa.”
Những giọt nước mắt xấu hổ đã ứa ra trong đôi mắt của La
Hầu La. Chàng không bao giờ nói điều gì gian dối khác nữa.
Chúng ta phải luôn luôn nói sự thật.
DHARMA FOR CHILDREN
- 45 -
_____________________________________________________
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 46 -
The Young Deer that played dead
RESPECTING TEACHERS
A wise deer taught all the young deer how to escape from the
hunters. One of them was a very good pupil. He was never bad in
class. He also thanked the teacher after every lesson.
One day, this young deer was caught in a trap. The others ran
away in fright. They ran to tell his mother. She cried when she
heard about this. The teacher comforted her, “Don’t worry. Your
son is such a good pupil, he will come back safely.”
As he was caught in the trap, the young deer remembered
what the teacher had taught him. He pretended to be dead by
sticking out his tongue and lying still. This made the hunter believe
that the deer was really dead. When the hunter was preparing to
cook the deer, it jumped up and ran away like the wind. His friends
were so happy to see him back. They thanked the wise teacher for
teaching him so well.
Being a good pupil brings great rewards.
Nai Con giả bộ chết
KÍNH TRỌNG CÁC THÀY
Một nai khôn ngoan đã dạy tất cả những nai con cách thế nào
để thoát khỏi những thợ săn. Một chú nai con trong số đó là một
học trò rất giỏi. Chú không bao giờ lười biếng trong lớp học. Chú
cũng đã cảm ơn thầy giáo sau mỗi bài học.
Một hôm, chú nai con này bị mắc vào trong một cái bẫy. Những
con nai khác bỏ chạy đi trong sợ hãi. Chúng chạy báo tin cho mẹ
của chú nai con biết. Nai mẹ khóc lóc khi nghe được tin này. Thầy
giáo an ủi nai mẹ, “Đừng lo lắng. Con của bà là một học trò giỏi,
nó sẽ trở về một cách an toàn.”
Khi bị mắc vào trong bẫy, chú nai con nhớ lại những gì thầy
giáo đã dạy chú. Chú giả bộ chết bằng cách thè lưỡi chú ra và
nằm yên. Điều này làm cho người thợ săn tin tưởng rằng nai đã
chết thật sự. Khi người thợ săn đang chuẩn bị làm thịt nai, chú
nhảy vùng lên và thoát chạy đi nhanh như gió. Những bạn chú rất
vui sướng thấy chú trở lại. Chúng cảm ơn ông thầy khôn ngoan vì
đã dạy cho chú nai con thật ích lợi.
Làm một học trò giỏi sẽ mang lại những phần thưởng lớn.
DHARMA FOR CHILDREN
- 47 -
_____________________________________________________
(I must run quickly. My teacher’s trick worked!
Mình phải chạy cho thật nhanh. Mưu kế của thầy mình đã hiệu
nghiệm!)
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 48 -
The Buddha threading the needle
HELPING EACH OTHER
Anuruddha was a very good pupil, but he was blind. He did not
feel sorry for himself because he was blind and kept up with his
practice.
One day, he felt a hole in his robe. He tried to mend it, but
found it very difficult. He could not even thread the needle.
The Buddha came to his room to thread the needle for him.
“Who is threading the needle for me?” Anuruddha asked. “It is the
Buddha,” the Buddha replied while he was mending the robe.
Anuruddha felt really happy and was moved to tears.
Always help those who need it.
Đức Phật xâu kim
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Anuruddha là một học trò rất giỏi, nhưng anh lại bị mù. Anh
không cảm thấy buồn cho bản thân mình vì anh bị mù và vẫn cố
gắng trong công việc tu tập của anh.
Một hôm, anh thấy một cái lỗ thủng trong áo choàng của anh.
Anh tìm cách vá chỗ đó, nhưng thấy việc này rất khó khăn. Ngay
đến việc xâu kim anh cũng không thể xâu được.
Đức Phật đi tới căn phòng của anh để xâu kim cho anh. "Ai
đang xâu kim hộ tôi đó?” Anuruddha hỏi. “Phật Đà đấy.” Đức Phật
trả lời trong khi ngài đang vá cái áo choàng. Anuruddha cảm thấy
thật sự sung sướng và cảm động ứa ra nước mắt.
Luôn luôn hãy giúp đỡ những người cần việc đó.
DHARMA FOR CHILDREN
- 49 -
_____________________________________________________
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 50 -
The Crippled Man and the Blind Man
HELPING EACH OTHER
A crippled man and a blind man were left alone in a house. A
fire broke out. Both were very scared. The blind man could not see
the way out. The crippled man could not walk to it.
They decided to help each other. The blind man carried the
crippled man on his back. The crippled man told the blind man
where to go. Together, they got out of the burning house.
If we help each other, we will all win.
Người què chân và Người mù mắt
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Một người què chân và một người mù mắt bị bỏ lại trơ trọi trong
một căn nhà. Một đám cháy bùng ra. Cả hai đều rất kinh sợ.
Người mù mắt không thể nhìn thấy lối đi ra. Người què chân
không thể đi tới được lối ra đó.
Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Người bị mù cõng người bị
què trên lưng anh ta. Người què nói cho người mù biết phải đi lối
nào. Cùng nhau, họ ra khỏi được ngôi nhà đang bốc cháy.
Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, tất cả chúng ta sẽ thành
công.
DHARMA FOR CHILDREN
- 51 -
_____________________________________________________
(To the left, more to the right, straight ahead. That’s it, we’re out!
Qua bên trái, qua thêm bên phải, thẳng tới phía trước. Vậy thôi,
chúng ta thoát ra ngoài rồi!)
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 52 -
The Fishmonger’s
MAKING GOOD FRIENDS
The Buddha and Ananda were begging in a city. They passed
a fishmonger’s. The Buddha said, “Ananda, touch the rope where
the fish are hanging and smell your fingers.”
Ananda did this and said, “It smells awful!”
The Buddha said, “This is the same with making friends, if you
mix with bad people, you will become bad. This is like the smell
from the rope in the fishmonger’s.”
Next, they passed a spice shop. The Buddha said, “Ananda,
touch the spice wrapper and then smell your fingers.” Ananda did
this and said, “My fingers smell very nice.”
The Buddha said, “This is the same with making friends. If you
mix with good people, you will be a good person. This is like the
nice smell you got from the spice wrappers.”
If you mix with good and honest people, you will be a good
person. If you mix with lazy and bad people, you will be a bad
person.
Cửa hàng bán cá
KẾT BẠN TỐT
Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố.
Họ đi ngang một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói, “Ananda, con
hãy sờ vào cái dây đang treo cá rồi ngửi những ngón tay con.”
Ananda làm theo như vậy và thưa, “Mùi này ngửi ghê sợ quá!”
Đức Phật nói, “Việc này cũng giống như việc kết bạn, nếu con
kết hợp với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa. Tương tự như cái
mùi của sợi dây trong cửa hàng bán cá.”
Kế đó, hai người đi qua một tiệm bán hương liệu. Đức Phật nói,
“Ananda, hãy sờ vào những giấy gói hương liệu và rồi ngửi những
ngón tay con.” Ananda làm theo như vậy và thưa, “Những ngón
tay của con ngửi rất thơm tho.”
Đức Phật nói, “Việc này cũng giống như việc kết bạn. Nếu con
kết thân với người tốt, con sẽ trở thành một người tốt lành. Nó
giống như cái mùi thơm tho dính ra con từ những giấy gói hương
liệu vậy.”
Nếu con kết bạn với những người tốt lành và thật thà, con
sẽ trở nên một người tốt. Nếu con kết bạn với những người
lười biếng và xấu xa, con sẽ trở thành một người xấu.
DHARMA FOR CHILDREN
- 53 -
_____________________________________________________
(What do you smell? It’s awful!
Con ngửi thấy thế nào? Thưa mùi đó kinh khiếp quá!)
(Now it smells very nice!
Thưa bây giờ mùi này ngửi thơm tho quá chừng!)
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 54 -
The Fox and the Otters
DO NOT BE SELFISH
A fox’s wife wanted to eat some fresh fish. The fox tried to find
some for her near the river. He saw two otters at the river dragging
along a big fish. Both wanted the best parts of the fish.
The fox watched them for a short time. Then he went up to ask
if he could divide the fish for them. The otters were delighted.
The fox divided the fish into three pieces. He gave the head to
one otter and the tail to the other. While the otters were thinking
how the fox would divide the best part of the fish, the fox ran away
with it. The otters had only themselves to blame for being so
selfish.
Do not be selfish, share with others.
Con Cáo và các con Rái Cá
KHÔNG NÊN ÍCH KỶ
Vợ của một con cáo muốn ăn một ít cá tươi. Con cáo cố kiếm
tìm một ít cá cho vợ ở gần dòng sống. Cáo nhìn thấy hai con rái
cá ở bên sông đang kéo lê theo một con cá to. Cả hai đều muốn
đòi những phần cá tốt nhất.
Cáo rõi nhìn hai con rái cá một lúc. Rồi cáo đi tới và hỏi xem
cáo có thể phân chia cá giúp cho chúng không. Hai con rái cá đều
ưng ý cả.
Cáo phân chia con cá ra làm ba phần. Cáo đưa phần đầu cho
một con rái cá này và phần đuôi cho con rái cá kia. Trong khi hai
con rái cá đang suy nghĩ xem cáo sẽ chia phần cá ngon nhất như
thế nào, thời cáo đã chạy đi với cái phần đó. Cả hai con rái cá chỉ
còn cùng nhau tự trách mình vì đã ích kỷ như vậy.
Không được ích kỷ, nên chia xẻ với những người khác.
DHARMA FOR CHILDREN
- 55 -
_____________________________________________________
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 56 -
The Snake’s Head and Tail
DO NOT FIGHT WITH EACH OTHER
The snake’s tail had a fight with its head. The tail said, “You
have led me for so long. Now it’s time for me to lead you.”
The head said, “I should be the leader. I have eyes and a
mouth.”
The tail said, “You need me to move. Without me, you can’t go
anywhere.” Then the tail grabbed a tree branch and would not let
go.
The snake’s head gave up and let the tail be the leader. The
head did not want to help the tail. The tail could not see where it
was going. Then, it fell into a fire pit. The snake was burnt to
death.
It hurts both sides when you quarrel.
Đầu và Đuôi Rắn
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU
Đuôi con rắn đấu tranh với cái đầu rắn. Cái đuôi nói, “Bạn đã
dẫn tôi đi lâu quá rồi. Giờ đây là lúc tôi sẽ dẫn bạn đi.”
Đầu nói, “Tôi xứng đáng là người chỉ huy. Tôi có cặp mắt và
một cái miệng.”
Đuôi nói, “Bạn cần tôi để di chuyển. Không có tôi, bạn không
thể đi đâu được.” Rồi cái đuôi bám vào một cành cây và không đi
nữa.
Cái đầu rắn chịu thua và để cho đuôi rắn làm người lãnh đạo.
Cái đầu không muốn giúp đỡ cái đuôi. Cái đuôi không nhìn thấy
nơi chốn nào để đi. Rồi nó rơi vào một căn hầm lửa. Rắn bị cháy
thiêu đến chết.
Cả hai bên đều bị tổn hại khi các em cãi lộn nhau.
DHARMA FOR CHILDREN
- 57 -
_____________________________________________________
(It is my turn to be the leader! Đến lượt tôi là người lãnh đạo!)
(I should be the leader. You don’t have eyes to see the way!
Tôi nên là người chỉ huy. Bạn không có mắt để nhìn thấy đường!)
(Watch out! There’s a fire pit! Coi chừng! Có một hầm lửa!)
(Help! Help! Cứu tôi! Cứu tôi!)
PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM
_____________________________________________________
- 58 -
The cleaning woman
CLEAN MIND
A woman worked very hard cleaning the streets. As her clothes
were dirty and smelly, all the people ran away from her when they
saw her.
When the Buddha talked to her nicely, the people were
surprised. They asked the Buddha, “You always ask us to be
clean. Why are you talking to this smelly woman?”
The Buddha replied, “Although this woman is smelly, her mind
is clean. She is polite and she works hard for others. Some people
look clean and tidy, but their minds are full of bad thoughts!”
Having a clean mind is more important than wearing clean
clothes.
Người đàn bà dọn vệ sinh
TÂM HỒN TRONG SẠCH
Một người đàn bà làm việc rất khó nhọc khi quét sạch các
đường phố. Vì quần áo của bà ta bẩn thỉu và hôi hám, tất cả mọi
người đều chạy đi xa bà khi họ trông thấy bà.
Khi Đức Phật nói chuyện với bà một cách vui vẻ, người ta thấy
ngạc nhiên. Họ hỏi Đức Phật, “Ngài luôn yêu cầu chúng con phải
sạch sẽ. Tại sao Ngài lại nói chuyện với người đàn bà hôi hám
này?”
Đức Phật trả lời, “Mặc dù người đàn bà này hôi hám, tâm hồn
bà ta thời trong sạch. Bà ta lễ phép và bà làm việc cực nhọc cho
những người khác. Nhiều người trông sạch sẽ và gọn ang,
nhưng tâm hồn của họ lại đầy ắp những tư tưởng xấu!”
Có một tâm hồn trong sạch thời quan trọng hơn ăn mặc
quần áo sạch sẽ.
DHARMA FOR CHILDREN
- 59 -
_____________________________________________________
(Run! Run! She really smells!
Chạy đi! Chạy đi! Bà ấy ngửi thật hôi hám!)
(Keep your mind clean, just like the woman who keeps the streets
clean for you! Hãy giữ cho tâm hồn của các con trong sạch, như là
người đàn bà giữ các đường phố sạch sẽ cho các con!)