MỘT SỐ HÌNH ẢNH CŨ

 
 

Cổng Tam Quan

 

Chánh Điện

Chư Tăng Đang Tụng Kinh

Đạo Tràng Đang Nghe Pháp

Tháp A DI ĐÀ & Tháp HT thượng Quang hạ Huy

Quan Âm Các

Đại Hồng Chung